Algemene voorwaarden workshops

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Stichting CREA  gevestigd te Uithoorn, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: …….. Hierna te noemen  CREA.

1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee  CREA  een overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon aanbieden en verlenen van de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.

1.3 Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de ruimte van CREA tbv creatieve workshops.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CREA. De overeenkomst komt tot stand bij het  plaatsen van de bestelling, waarbij de klant heeft verklaard bekend te zijn met de voorwaarde en met de inhoud  daarvan akkoord te gaan

2.3 CREA is een Stichting en geeft de Klant het recht de accommodatie per dagdeel tbv  tegen een vergoeding te gebruiken. Het gebruik en de overeengekomen vergoeding zijn bij de Klant bekend.

2.3 Gebruik van de ruimte voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan. De ruimte kan alleen gebruikt worden tbv creatieve workshops, welke de visie van CREA ondersteunen.

2.4 Indien klant zich schuldig maakt aan bij Wet verboden handelingen wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder teruggave van resterend bedrag.

2.5. Het is verboden in ruimte te roken.

 

3. Aanmelding

3.1 Aanmelding geschiedt door middel van de registratie procedure.
3.2 De registratie procedure houdt in:

  • ·dat een inschrijving van de Kamer van Koophandel dient te worden overlegd, indien aanwezig.
  • ·dat een kopie van een legitimatiebewijs overlegd dient te worden.
  • ·Inschrijfkosten voldaan zijn.

4. Levering/Betaling

4.1 Betalingen dienen te geschieden via betaling van factuur voor aanvang van de (eerste) workshop

4.2 Indien de Klant niet voor aanvang van de workshop betaald heeft, is  CREA  gerechtigd toegang tot de ruimte te ontzeggen.

4.3 Indien de Klant een “strippenkaart” aanschaft, dient betaling van de gehele strippenkaart voldaan te zijn alvorens de eerste workshop start.

4.4 Een strippenkaart is op naam en kan niet aan derden worden overgedragen.

4.5 Indien de Klant in gebreke blijft is  CREA gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te verhogen met de wettelijke rente. Indien de Klant in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen, heeft CREA onverminderd het voorgaande, het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke overeenkomst te beëindigen.

5. Bijkomende kosten

5.1 Veroorzaakte schade tijdens huur van de ruimte dient vergoed te worden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 .CREA  kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de Klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, foutieve berichtgeving, stakingen, vertragingen, technische storingen of plichtsverzuim van een vrijwilliger, beheerder of zaakwaarnemer van CREA , De Klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van de ruimte, apparatuur, Installaties en inrichtingsstukken waarvan u gebruikt maakt. U mag geen enkel onderdeel daarvan veranderen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de Klant of door degene die met uw toestemming of op uw uitnodiging in het Bedrijvencentrum verkeren.

6.2 CREA  is nimmer aansprakelijk te stellen voor vervreemding van de door u beschikbaar gestelde gegevens of materialen.

7. Toepassing / wijziging algemene voorwaarden

7.1  CREA  behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Klant, schriftelijk of via e-mail.

Indien de Klant deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan CREA, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.

7.2 Indien de Klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal CREA een eind kunnen stellen aan de overeenkomst.

8. Duur en beëindiging

8.1 De overeenkomst tussen CREA en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratie procedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.

8.2 De overeenkomst tussen CREA en de Klant wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Na dit jaar vervalt de mogelijkheid om van de strippenkaart gebruik te maken.

8.5 CREA behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, ten alle tijden zonder opgaaf van redenen.

8.6 CREA behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden indien:

  • ·De door de Klant verstrekte persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig blijken;
  • ·De Klant insolvent wordt, in liquidatie gaat of niet meer in staat is om de schulden op vervaldatum te voldoen;
  • ·De Klant één van de verplichtingen niet nakomt waaraan hij niet kan voldoen of waaraan hij niet binnen veertien dagen na onze ingebrekestelling alsnog heeft kunnen voldoen;
  • ·Het gedrag van De Klant, of het gedrag van iemand in de ruimte van CREA met uw toestemming of op uw uitnodiging, onwettig, frauduleus. lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal gebruik.

8.9 De Klant stemt ermee in dat CREA alle persoonlijke gegevens waarover CREA beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraude preventie en bij achterstalligheid van betalingen.

 [page_visit_counter_md id=”“]